Euskaraz : IEUE, zer den ?
Castellano : IEUE, que es ?
Français : IEUE, qu'est-ce ?
 
IEUE, "Irakurtze  Eta  Ulertze  Errazak"  norentzako, zertarako ?
    Denontzako  baliagarri,  denon  komunikazioa  hobetzeko !

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

SORIONEKU irakurle,

Argibide honek IEUE idazkeraren itxura behar lukeen arren, 
ez da horrelakoa bere parte batzuez bederen, 
bere hitz konplexu eta zuzenengatik, 
zeinek kontzeptu konplexu batzuek ere adieraztera ematen dituzten.
 
2009 urtean Europako arduradunek pausatu dituzten arauek
eta 2014ean Parlamentuak bozkatu dituenak,
adierazlan guztiak ongi ulertu izaitera laguntzen dute.
 
Lehenik hortarako, jakina, ongi irakurtu edo entzun egin behar dela.
Baina testuek ere ongi idatzita egon behar dute.
Ongi idatzita, IEUE moduan, ongi ulertu ahal izateko.
 
Ulertze erraz moduko informazioa denontzat garrantzitsua da, 
garrantzitsua denok ahal ukan dezagun :
 • gauza berriak ikasteko aukera,

 • gizartean parte hartzekoa,

 • bakoitzak bere eskubideak ezagutu eta defendatzekoa,

 • horiek oro jakinik, bere hautuak egiteko aukera.

 

Irakurle guztiek ez dute irakurtzeko gaitasun bera.
 • dira, maila batean,  irakurtzen hasten diren haurrak,

dira bestalde,

 • irakurtzeko eskola gutxi izan duten helduak,
 • beren bizitzan ezer kasik irakurri ez duten adinekoak,
 • badira ikusmen ona sekulan ukan ez dutenak
 • edo beren bista ona galdu dutenak.
dira ere, gainera, buru ahulezia edo nahaste asko :
 • sortu aitzinetikakoak, autismoa, trisomia, dis… nahasketak,
 • bururako  kolpe segidako traumatismoak,
 • iktus/avc, gertakari kinka tzarrekoak,
 • baita ezintasun fisikoak sortaraziz irakurketa zailarazten dutenak.
Eta azken hauetan gutarikako lagun guztiok beraz,
istripu material edo osasuntsu baten menpe gaudenok, noiz-nahi, non-nahi.

 

3 egoera-kategoria handi horietarik bakoitzak edizio hurbilketa egokitua eskatuko duelarik.
 
Denok pairatzen ditugu bizi garen gizarte eta kulturetan,
gure pertsonaz osoki jabetzea eragozten diguten gabeziak :
horiek dira ezintasun edo urritasuna, bakotxarentxako larri edo larriagoko traba,
bakotxarentzako gizartearen laguntza handi edo gutxiagokoa eskatzen duena.
 
Denok, ezberdinki atipiko eta ahul, horra nolakoak garen.
 
Europako arauen segidan, Frantziako elkarte batek,
« FALEAC » praktika ohitza berri bateko bere arau bat pausatu du,
zointarik zonbait liburu atera diren.
 
« Faleac » horren laguntzarekin eta emendatuz,
bertze elkarte eta argitaletxe batek aldiz
« FALC » moduan bertze gehixago liburu :
ikus : www.yvelinedition.fr
 
Orotara frantses ipar erdarazko 25 ala 30 bat liburu.
 
Europako arduradunen araueri beti lotuz
eta « Editions François Baudez » argitaletxearen laguntzarekin, 
« FALC » modua emendatuz,
« IEUE » « Irakurtze Eta Ulertze Errazak » idazmodua agertzen da gaur, euskarari noratua.
 
Aurkezpen klasiko batean idatzia den edo litzatekeen
ohiko hizkuntza eta idazkerako testu baten egokitzapena da,
guztiontzat uler daitekeen multzo berri batera moldatua,
guztiok ditugun zailtasun koñitiboen ezabatzen laguntzeko moldatua.
 
«Koñitiboa», ezagutza eskuratzeari eta transmititzeari dagokio,
eta beraz hitz egitea eta entzuteari, baita idaztea eta irakurtzeari ere,
eta haien ulermenaren menderatzeari : komunikazio onari.
 
« Falc » eta IEUE  metodo hauen helburua, pertsona atipikoek irakurtzeaz gain,
irakurketa desokertzearen zentzuan,
irakurtzen ari direna guztiek ulertzea da.
Testu hauek beraz, gure gizarteak osatzen dituzten gizaki guztientzako interes ere badaukate,
bakoitza atipikoa izanezgero bere ahulezietan.
 
« François Baudez edizioak » eboluzionatu egin dira falc idazkera honen maisutasunean,
frantses erdarazko beren bilduma zabaltzen ari zen bitartean.
Bilduma gaur hamabosbat liburu inguruz osatua,
hainbat adin eta ikaskuntza mailatara egokituta,
baita hainbat motatako nahasmenduetara ere.
 
Gure « IEUE » gaur egun garapen horietaz baliatzen da,
eta bereziki François Baudez jaunak pertsonalki
bere arbaso adar baten hizkuntzari,
euskarari buruz, ekartzen duen interesaz.
 
« Besteak ez bezalako adiskide bat», gaur agertzen dugun IEUE edizioko liburuxka, bikoitza da,
bata euskarazko lehena denez,
baina osorik piktogrametako hizkuntzari ere itzulia den lehen liburua baita.
 
Lehentasunez, irakurtzen zailtasunak dituztenentzat,
nola euskal lehen mailako ikastola edo bertze eskoletako haurrentzat xedatua da,
baina helduek ere plazerrekin irakurriko dute eta probetxu hartuko.
 
Guk euskaldunok, eta hanbat gu tarteko lagun ahulenok,
merezi genuen denon ezagutza hobearako laguntza hori,
nola euskarak, gure hizkuntza milenario-anitzetakoak,
froga osagarri hori merezi zuen bere orainaldiko garaikidetasunean.
 
Baliatze oneko irakurketa guztiei.

 

IEUE, "Irakurtze Eta Ulertze Errazak", ¿para quién, para qué?
¡Útil para todos, para mejorar la comunicación de todos!

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 
Aunque esta instrucción se parece a la escritura IEUE,
al menos algunas de sus partes no lo son,
por sus palabras complejas y directas,
que también proporcionan acceso a conceptos complejos.
 
Las normas promulgadas por los responsables europeos en 2009
luego votadas por el Parlamento en 2014,
ayudan a entender todas las formulaciones.
 
En primer lugar, por supuesto,
hay que saber leer o escuchar con atención.
Pero los textos también deben estar bien escritos.
Bien escrito, como sugiere IEUE, para ser bien entendido.
 
Haz que la información sea fácil de entender para todos,
importante para que todos podamos:
 • aprender cosas nuevas,
 • participar en la sociedad,
 • conocer y defender nuestros derechos,
 • y, conociéndolos todos, tener la oportunidad de hacer nuestras selecciones.
Esto también es cierto para las personas con problemas de comprensión.
 
No todos los lectores tienen la misma habilidad para leer.
 • Hay niños que empiezan a leer,

por otra parte

 • adultos con poca educación lectora,
 • los ancianos que no han leído casi nada en su vida,
 • hay quien nunca ha tenido buena vista,
 • y los que han perdido la buena vista.
Y hay tambien muchas discapacidades,
 • algunas innatas : autismo, trisomía, dis...trastornos,
 • trauma despues de un colpe a la cabeza, 
 • así como discapacidades físicas que dificultan la lectura.
Y todos nosotros, compañeros de existencia,
que podemos ser víctimas de un accidente material o de salud,
en cualquier momento y en cualquier lugar.
 
Todos sufrimos en las sociedades y culturas en las que vivimos
carencias que nos impiden realizarnos plenamente:
son enfermedades o minusvalías, molestias más o menos graves,
que requieren un apoyo social más o menos importante para todos.
 
Todos somos diferentes, atípicos y débiles.

Según la norma europea, una asociación francesa
ha establecido una regla de práctica, FALEAC.
Ha publicado algunos libros.
 
Con la ayuda y una evolución de "Faleac",
otra asociación y una editorial
han producido libros en modo FALC:
www.yvelinedition.fr
 
Hay en total, entre 20 y 30 libros,
fácil de leer y entender en francés.
 
Cumpliendo siempre con la normativa europea
y con el apoyo de Ediciones François Baudez,
adaptando y mejorando el modo FALC,
"IEUE" "Irakurtze Eta Ulertze Errazak" ahora se escribe en euskera.
 
Ya sea que se haya escrito en un diseño clásico o se haya creado desde cero,
es una adaptación de un lenguaje y escritura habitual
en un nuevo todo comprensible para todos,
conjunto destinado a aprender a leer un idioma
o incluso apto para personas con dificultades cognitivas.
 
“Cognitivo” se refiere a la adquisición y transmisión de conocimiento,
y por lo tanto a hablar y escuchar, así como a escribir y leer,
y dominar su comprensión: una buena comunicación.
 
El propósito de estos métodos Falc e IEUE,
más allá de ayudar a leer a personas atípicas,
en un sentido descifrador,
es que el lector entienda lo que está leyendo.
 
Estos textos son por tanto de interés
para todos los seres humanos que integran nuestras sociedades,
cada uno siendo atípico en sus debilidades.
 
Las "ediciones François Baudez" han evolucionado
hacia el dominio de esta escritura falc
a medida que crecía su colección en francés.

La colección consta ahora de unos quince libros,
adecuados para diferentes edades y niveles de aprendizaje,
así como diversos tipos de trastornos.
 
Nuestro IEUE se está beneficiando actualmente de estos desarrollos,
y especialmente del interés personal de François Baudez al euskera,
la lengua de una rama de sus antepasados.
 
Besteak ez bezalako adiskide bat, "Un amigo como ningún otro",
el libro IEUE que hoy os presentamos,
tiene la doble ventaja de ser el primero en aparecer escrito en euskera,
pero también el primero acompañado en el lenguaje de los pictogramas.
 
Preferiblemente destinado a aquellos que tienen dificultad para leer,
como los escolares de ikastola o primero de euskera,
pero que los adultos también leerán con placer, y de la que se beneficiarán.
 
Los vascos, y los más vulnerables entre nosotros,
nos merecíamos este apoyo para una mejor formación para todos,
cómo también el euskara, nuestra lengua multimilenaria,
también merecía una prueba adicional de su contemporaneidad.
 
Feliz lectura a todos.

 

IEUE, "Irakurtze Eta Ulertze Errazak", pour qui, pourquoi ?
Utile à tous, pour améliorer la communication de chacun !

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 
Bien que le texte Facile A Lire et à Comprendre qui suit ressemble à de l'écriture FALC ou IEUE,
ce n'est pas le cas d'au moins certaines de ses parties, du fait de ses mots complexes et directs,
qui donnent accès à des concepts également complexes.

Les règles édictées par les responsables européens en 2009, puis votées par le Parlement en 2014,
aident à bien comprendre toutes les énonciations.

Tout d'abord, bien sûr, il faut pouvoir lire ou écouter attentivement.
Mais les textes doivent aussi être bien écrits.
Bien écrits, comme IEUE le propose, pour être bien compris.

Que l'informations soit facile à comprendre est important pour tout le monde,
important pour que nous puissions tous :
 • apprendre de nouvelles choses,
 • participer à la société,
 • connaître et défendre nos droits,
 • et, les connaissant, avoir la possibilité de faire nos choix.

Cela est également vrai pour les personnes à la compréhension malaisée,

Tous les lecteurs n'ont pas la même capacité à lire.
 • Il y a d'abord des enfants qui commencent à lire,

il y a par ailleurs

 • des adultes peu scolarisés en lecture,
 • les personnes âgées qui n'ont presque rien lu dans leur vie,
 • il y a ceux qui n'ont jamais eu une bonne vue,
 • ou ceux qui ont perdu leur bonne vue.

Il existe aussi de nombreux handicaps, 
 • certains innés : autisme, trisomie, troubles dys ...,
 • des traumatisme crânien,
 • des Accident Vasculaires Cérébraux,
 • des handicaps physiques qui rendent la lecture difficile.
 • et nous tous, compagnons d'existence, qui pouvons être victimes d'accident matériel ou de santé.
Nous souffrons tous, dans les sociétés et les cultures dans lesquelles nous vivons,
de lacunes qui nous empêchent de nous réaliser pleinement.
Ce sont des infirmités ou des handicaps, des nuisances plus ou moins graves,
qui nécessitent un soutien social plus ou moins important pour chacun.

Nous sommes tous dissemblables, mais tous atypiques et faibles.
 
En France, en suivant la norme européenne, une association a mis en place une règle de pratique, FALEAC.
Elle a publié quelques livres.

Avec l'aide et une évolution de "Faleac", 
une autre association et un éditeur ont produit des livres en mode FALC : voir www.yvelinedition.fr
 
On trouve en tout, entre 20 et 30 livres Faciles A Lire et à Comprendre, en français.

Toujours conforme à la réglementation européenne et avec le soutien des Editions François Baudez,
en adaptant et en améliorant le mode FALC,
"IEUE" "Irakurtze Eta Ulertze Errazak" s'écrit désormais en euskara.

Qu'un texte ait été déjà écrit dans une présentation classique, ou qu'il soit créé de toute pièce,
son écriture en IEUE sera une adaptation d'une langue et d'une écriture habituelles
dans un nouvel ensemble compréhensible par tous,
ensemble adressé à l'apprentissage ou facilitation cognitive de lecture de l'euskara.

« Cognitif » fait référence à l'acquisition et à la transmission de connaissances,
et donc à la parole et à l'écoute, ainsi qu'à l'écriture et à la lecture,
et à la maîtrise de leur compréhension : à une bonne communication.

Le but de ces méthodes FALC et IEUE, 
au delà d'aider à la lecture les personnes atypiques, dans un sens de déchiffrage,
est que le lecteur comprenne ce qu'il lit.

Ces textes intéressent donc tous les humains qui composent nos sociétés,
chacun étant atypique dans ses faiblesses.

Les "éditions François Baudez" ont évolué vers la maîtrise de cette écriture falc,
tandis que leur collection de langue française s'agrandissait.
La collection se compose aujourd'hui d'une quinzaine d'ouvrages,
adaptés aux différents âges et niveaux d'apprentissage,
ainsi qu'aux divers besoins, et types de troubles.

Notre IEUE profite actuellement de ces évolutions,
et surtout de l'intérêt que porte personnellement François Baudez à l'euskara,
la langue d'une branche de ses ancêtres.

Besteak ez bezalako adiskide bat, "Un ami pas comme les autres",
le livre IEUE que nous vous présentons aujourd'hui,
présente le double intérêt, d'être le premier à paraître écrit en euskara,
mais aussi le premier illustré dans le langage des pictogrammes.

Destiné de préférence à ceux qui ont des difficultés à lire,
comme les écoliers en première année d'euskara
mais que les adultes liront aussi avec plaisir, et dont ils tireront profit.

Nous les Basques, et ceux les plus vulnérables parmi nous,
nous méritons ce soutien pour une meilleure formation de chacun.
Comme aussi l'euskara, notre langue multimillénaire,
mérite aussi cette preuve supplémentaire de sa contemporanéité.

Bonne lecture à tous.