Hiruak pean : Euskaraz : IEUE, zer den ?, Français : qu'est-ce-que IEUE ?, Castellano : IEUE, que es ?
 
IEUE, "Irakurtze  Eta  Ulertze  Errazak"  norentzat, zertarako ?
Denontzako  baliagarri,  denon  komunikazioa  hobetzeko !
 

SORIONEKU irakurle.

Zer DA IEUE ©, euskara mintzaira argian.
( www.ieue.eus ) - ( Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. )

Helburua : hitzaldi bat edo testu bat bere lehen pertzepziotik ulertzeko moduan idaztea
entzuten edo irakurtzen dugunean,
ulertu zer esan edo idatzi izan den, lehenengo entzutetik edo irakurtzetik.

Zu egilea, zure testuen bidez komunikatzen zarena, zu editorea, idazlan horiek argitaratzen ditutzunak,
zuen lanen audientzia handitu eta hobetu dezakezue,
eta irakurketa bukatzen duten pertsonen kopurua ere bai.

Testuetarako helgarritasuna erraztea, hizkuntza argi baten bidez,
 IEUE ©, Irakurketa Eta Ulertze Errazak © moduan idatziz,
irakurketa koherenteago, jariakorrago, errazago, asimilagarriago eta gogoangarriagoa egiten du.

IEUE © idazkera-moduak posible egiten du, testu honetan bezala, esaldia argi eta garbi bereiztea,
esaldiaren barne-topologia bere osagaietan azaltzea.

Arkitekto batek egingo lukeen bezala fatxada baten planoa berrantolatuz
software akastun batek leihoak eta balkoiak marraztu lituzkeenak,
kontuan hartu gabe beren solairu mailak, edo beren arteko distantziak.

IEUE © modua esaldi bakoitza bere auzokideengandik bereizten du paragrafoaren barnean.
Era berean, esaldiaren atal bakoitza etengabe disosiatzen du analitikoki.
Hori egiten du bere logika esaldi eta atal propioeri sortuz,
bakoitzaren izaera eta funtzioa osotasunaren jarraipenean,
eta osotasunean duten osagarritasuna.

Eta hori ez da gaur egun gertatzen gure "ohiko" paragrafoetan, nahaskatuak !

Beraz, urratsez urrats, irakurketa hobea eta ulermen egituratua bermatzen dituen modua.

Jendeari idazten diozu interesatzeko, informatzeko, dibertitzeko,
ulertu beharko duen mezu eder edo garrantzitsu bat bidaltzen diezu.

Europako agintariek kontuan hartu dute
informazioa ez dela heltzen 27 herrialdetako biztanleriaren % 25etik % 45era,
ez dutelako irakurtzen eta, beraz, ezin dituztela bete herritar gisa dituzten betebeharrak.

Horrek lider horiek lege bat idaztera eraman zituen 2009an,
noren betebeharrak Parlamentuak 2014an bozkatu zuen,
idatzizko dokumentuen idazketa eta aurkezpena aldatzea,
publikoa edo pribatua, helgarriagoak, irakurtzeko eta ulertzeko errazagoak izan daitezen.

Zure testu batek ere ez du helburu horretatik ihes egiten, bere jatorria edozein dela ere :
* kolektibitate, administrazio, elkarte, informazio, publizitate, deialdi, aldizkari,
ohar tekniko, liburu, literatura, gutun, hitzaldi ...

Zure irakurle edo entzule potentzial batek ere ezin du ihes egin, nerabeek edo helduek :
* ohizko irakurle, akademiko, profesional, aisialdiko, liburuzale…
* 3gar. edo 4gar. adineko pertsona.
* euskararen erabilera eskasa duen herritar edo atzerritarra.

Hiru kategoria hauetako irakurleen artean, potentziala, hertsapena eta beharra uztartzen dituztenak,
ikusmen arazoa, eskuratutako (adina, trauma...) edo berezkoa,
freno bat izan daiteke irakurketan, neketsua izan.
Zure testuak egokitzapen berezi bat beharko du
esaldien konposizioan eta aurkezpenean, helgarri jarraitzeko.
Baina tratamendu hau erraz orokortu daiteke hemen bezala,
denek irakurketa eta ulerketa errazagoa ukan dezaten.

Europako betebeharrak betetzen dituzten arau berberak
27 herrialdetako biztanleei berdin aplikatzen zaie,
guztiontzat, euren hizkuntzen helgarritasunean.
Eta horrela, guretzat eta hemen euskararentzat, baina baita frantsesarentzat edo gaztelerarentzat ere…

( Arau orokor hauetako konplexuenek
haurren ikaskuntzarako, edo desgaitasunen arazoei erantzun egin dezakete,
logopediaren edo medikuntzaren laguntzarekin, beharrean.

Izan ere, haurrak edo helduak, irakurtzen edo irakurtzen ikasten ari direnak,
desgaitasun bat dutenek ere, axola izango lukete.

Baina, hemen, gaur egun, ikustekorik guti dute iruzkin honetan,
irakurle ohikoen kasua bakarrik aztertzen duena. )

Hemen bezala, interesatzen zaizun idazkera generikoarentzat,
lehenengo 5 edo 6 oinarrizko arauak bakarrik erabiltzen dira,
emaitza honekin guztiontzat hain begi bistakoa izango baita
non denek galdetuko duten zergatik ez diren beti aplikatzen.

( Arau berri hauetan, dagoeneko ja argitaratutako dokumentuen berrargitalpena,
testuaren benetako aldaketarik gabe egiten da, aurkezpena izan ezik. )

Eta berehalako emaitza, kantitatean eta kalitatean,
idazkera argiago eta aireztatuago hau erabiliz,
begiei eta adimenari helgarriagoa, lasaiagoa, gogoangarriagoa,
zure irakurleen arreta berreskuratzeko edo konpontzeko izango da, irakurle gehiago, anitzagoak,
zure idazlanak gero eta gehiago irakurriko dira, eta bukaeraraino.

Beraz, 4 irabazle izanen dira: egilea, argitaletxea, irakurlea eta euskara !!!!

 
Baliatze oneko irakurketa guziei.

 


 

 

IEUE ©, Irakurtze Eta Ulertze Errazak ©, pour qui, pourquoi ?
Utile à tous, pour améliorer la communication de chacun !

 

SORIONEKU ! 

 

Qu'est-ce que IEUE©, euskara mintzaira argian.
( www.ieue.eus ) - ( Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. )

Le but : écrire un discours ou un texte de façon qu’on puisse le comprendre
dès sa première perception, lorsqu’on l’écoute ou qu’on le lit,
comprendre ce qui est dit ou écrit, dès la première écoute ou lecture.

Vous, auteur, qui communiquez par vos textes, vous, éditeur, qui publiez ces écrits,
vous pouvez augmenter et améliorer l'audience de vos œuvres,
ainsi que le nombre des lecteurs qui vont jusqu'au bout de leurs lectures.

Faciliter leur accessibilité aux textes grâce à un langage clair,
rédigé en IEUE©, Irakurtze Eta Ulertze Errazak©,
qui rend la lecture plus cohérente, plus fluide, facile, assimilable, mémorisable.

Le mode IEUE© d’écriture permet, comme pour ce texte-ci, de bien distinguer,
de faire ressortir la topologie interne de la phrase en ses parties constituantes.

Comme un architecte le ferait en réordonnant le plan d’une façade
sur lequel un logiciel défectueux aurait dessiné fenêtres et balcons en enfilade,
sans tenir compte de leurs niveaux d’étage, ni de leurs écartements.

Le mode IEUE© dissocie chaque phrase de ses voisines au sein du paragraphe.
Il dissocie aussi analytiquement en permanence chacune des parties de la phrase.
Il le fait en faisant ressortir leurs logiques propres, phrases et parties,
la nature et la fonction de chacune dans la suite de l’ensemble,
leurs complémentarités dans le tout assemblé.

Ce qui n’est plus le cas actuellement dans nos paragraphes « habituels », confus !

D’où un pas-à-pas qui assure une lecture mieux suivie et une compréhension structurée.

Vous écrivez au gens pour les intéresser, les informer, les distraire,
vous leur envoyez un message agréable ou important qui doit être compris.

Les responsables européens ont tenu compte du fait
que l’information n'atteint pas les 25 à 45% de la population des 27 pays,
lesquels ne lisent jamais et ne peuvent donc remplir leurs obligations de citoyens.

Cela a amenés ces dirigeants à rédiger une loi en 2009,
dont le Parlement a voté les obligations en 2014,
pour modifier la rédaction et la présentation des documents écrits,
publics ou privés, pour les rendre plus accessibles, facile à lire et à comprendre.

Aucun de vos textes n'échappe à cet objectif, quel qu’en soit l’origine :
• collectivité, administration, association, information, publicité, appel, magazine,
notice technique, livre, littérature, lettre, conférence, etc.

Aucun de vos lecteurs ou auditeurs potentiels, adolescent ou adulte, n’y échappe non plus :
• personnes du monde des lecteurs habitués, universitaire, professionnel, loisir, livre…
• personnes du 3ème ou du 4ème âge.
• personnes locales ou étrangères maîtrisant mal l'euskara.

Parmi les lecteurs de ces trois catégories qui cumulent potentiel, contrainte et nécessité,
des problèmes de vision, acquis (âge, trauma...) ou innés,
peuvent être un frein à la lecture, la rendre pénible.
Vos textes ont, là, besoin d’une adaptation particulière
dans la composition et la présentation des phrases pour rester accessibles.
Mais ce traitement est facilement généralisable comme il l’est ici,
et facilite désormais la lecture et la compréhension pour tout le monde.

Les mêmes règles consécutives aux obligations européennes
s'appliquent identiquement aux habitants des 27 pays,
pour tous dans l'accessibilité de leurs langues.
Et donc, pour nous et ici, pour l’euskara, mais aussi pour le français ou le castillan…

( Les plus complexes de ces règles générales
répondent aux apprentissages des enfants et aux problèmes de handicap
et peuvent également impliquer l'orthophonie ou la médecine.

De fait, enfants ou adultes, ceux qui apprennent ou réapprennent à lire,
comme aussi ceux handicapés, seraient également concernés.

Mais, ici, ils ne sont que partiellement inclus dans ce commentaire d’aujourd’hui,
qui ne traite que du cas général des lecteurs les plus habitués. )

Comme ici donc, pour l'écriture générique qui vous intéresse,
seules les 5 ou 6 premières règles de base sont utilisées,
avec déjà ce résultat qui paraîtra si évident à tout le monde,
que chacun se demandera pourquoi elles n'ont pas toujours été appliquées.

( Dans ces nouvelles règles, la réédition de documents déjà publiés,
se fait sans réel changement dans le texte, hormis la présentation. )

Et le résultat le plus immédiat, en quantité et en qualité,
en utilisant cette écriture plus claire, plus aérée,
plus accessible aux yeux et à l'esprit, plus relaxante, plus mémorisable,
sera de fixer ou de regagner l’attention de vos lecteurs, plus nombreux,
afin que vos écrits soient de plus en plus lus, et jusqu'au bout.

Il y aura donc là 4 gagnants : l’auteur, l’éditeur, le lecteur et l’EUSKARA !!!!

Facile lecture à tous ! 

 

IEUE ©, Irakurtze Eta Ulertze Errazak ©, ¿para quién, para qué?
¡Útil para todos, para mejorar la comunicación de todos!

 

SORIONEKU !

Qué es IEUE © , euskara mintzaira argian.
(www.ieue.eus) - (mintzaira.argia @ ieue.eus )

El objetivo: escribir un discurso o un texto de tal manera que pueda entenderse
desde su primera percepción, cuando lo escuchamos o lo leemos,
comprende lo que se dice o se escribe, desde la primera escucha o lectura.

Tú, autor, que te comunicas a través de tus textos, tú, editor, que publicas estos escritos,
puedes aumentar y mejorar la audiencia de tus obras,
así como el número de lectores que llegan al final de sus lecturas.

Facilitar su accesibilidad a los textos a través de un lenguaje claro,
escrito en IEUE © , Irakurtze Eta Ulertze Errazak © ,
lo que hace que la lectura sea más coherente, más fluida, fácil, asimilable, memorable.

El modo de escritura IEUE © permite, en cuanto a este texto, distinguir claramente,
resaltar la topología interna de la oración en sus partes constituyentes.

Como lo haría un arquitecto al reordenar el plano de una fachada
en el que un software defectuoso habría dibujado ventanas y balcones seguidos,
sin tener en cuenta sus niveles de piso, ni sus distancias.

El modo IEUE © disocia cada oración de sus vecinas dentro del párrafo.
También disocia analíticamente de forma permanente cada una de las partes de la oración.
Lo hace sacando a relucir sus propias lógicas, oraciones y partes,
la naturaleza y función de cada uno en la continuación del todo.,
sus complementariedades en el conjunto ensamblado.

¡Lo cual ya no es el caso actualmente en nuestros párrafos "habituales", confundido!

De ahí un paso a paso que asegura una lectura mejor seguida y una comprensión estructurada.

Le escribes a la gente para interesarles, informarles, distraerlos. ,
les envías un mensaje agradable o importante que necesita ser entendido.

Los funcionarios europeos han tenido en cuenta el hecho
que la información no llega al 25 al 45% de la población de los 27 países,
que nunca leen y por lo tanto no pueden cumplir con sus obligaciones como ciudadanos.

Esto llevó a estos líderes a redactar una ley en 2009,
cuyas obligaciones votó el Parlamento en 2014,
modificar la redacción y presentación de documentos escritos,
públicas o privadas, para hacerlas más accesibles, fáciles de leer y entender.

Ninguno de tus textos escapa a este objetivo, sea cual sea su origen :
* colectividad, administración, asociación, información, publicidad, convocatoria, revista,
aviso técnico, libro, literatura, carta, conferencia, etc.

Ninguno de sus lectores u oyentes potenciales, adolescentes o adultos, puede escapar tampoco :
* personas del mundo de los lectores habituales, académicos, profesionales, de ocio, de libros…
* personas de 3ra o 4ta edad.
* personas locales o extranjeras con escaso dominio del euskera.

Entre los lectores de estas tres categorías que combinan potencial, restricción y necesidad,
problemas de visión, adquiridos (edad, trauma...) o innato,
puede ser un freno para la lectura, hacerla dolorosa.
Tus textos necesitan una adaptación especial allí
en la composición y presentación de las oraciones para que permanezcan accesibles.
Pero este tratamiento es fácilmente generalizable como lo es aquí,
y ahora hace que sea más fácil de leer y entender para todos.

Las mismas reglas siguiendo las obligaciones europeas
aplicar de forma idéntica a los habitantes de los 27 países,
para todos en la accesibilidad de sus idiomas.
Y así, para nosotros y aquí, para el euskera, pero también para el francés o el castellano…

(La más compleja de estas reglas generales
responder a los problemas de aprendizaje y discapacidad de los niños.
y también puede involucrar terapia del habla o medicamentos.

De hecho, niños o adultos, aquellos que están aprendiendo o volviendo a aprender a leer,
como también aquellos con discapacidades, también estarían preocupados.

Pero, aquí están incluidos solo parcialmente en este comentario de hoy,
que trata solo del caso general de los lectores más acostumbrados. )

Como aquí, entonces, para la escritura genérica que le interesa,
solo se utilizan las primeras 5 o 6 reglas básicas,
con este resultado ya que parecerá tan obvio para todos,
que todo el mundo se preguntará por qué no siempre se han aplicado.

(En estas nuevas reglas, la reedición de documentos ya publicados,
esto se hace sin ningún cambio real en el texto, excepto en la presentación. )

Y el resultado más inmediato, en cantidad y calidad,
usando esta escritura más clara y aireada,
más accesible para los ojos y la mente, más relajante, más memorable,
será para fijar o recuperar la atención de tus lectores, más numerosos,
para que tus escritos sean leídos más y más, y hasta el final.

¡Así que habrá 4 ganadores allí: el autor, el editor, el lector y el País Vasco !!!!

Fácil lectura a todos.